VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 457047

Văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC

Ngày tháng Số, ký hiệu Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
20/10/2016 05-CTr/TU Tỉnh ủy Bình Định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị Quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về CCHC, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
30/12/2016
326/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch CCHC năm 2017
01/3/2017 294/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2017
03/3/2017 302/SVHTT-TCPC Sở Văn hóa và Thể thao Về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị
27/4/2017 110/QĐ-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định về việc ban hành quy định khen thưởng thành tích thực hiện CCHC
09/5/2017 730/SVHTT-VPS Sở Văn hóa và Thể thao Về việc thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị
17/8/2017 1483/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2017
06/11/2017 433/QĐ-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác CCHC của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định năm 2017
26/12/2017 4833/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Định Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2018
29/12/2017 2354/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch CCHC năm 2018
05/3/2018 11/KH-UBND UBND tỉnh Bình Định Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018
15/3/2018 351/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018
02/4/2018 85/QĐ-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa và thể thao năm 2018
23/4/2018 61/2018/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
18/6/2018 955/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
05/7/2018 08/CT-UBND UBND tỉnh Bình Định Về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Bình Định 
08/8/2018 985/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
08/8/2018 4761/UBND-KSTT UBND tỉnh Bình Định V/v triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
05/10/2018 1649/TB-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Thông báo về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
25/10/2018 3697/QĐ-UBND  UBND tỉnh Bình Định Quyết định về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả CCHC và Quy định việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng chỉ số CCHC đối với các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
28/12/2018 2167/KH-SVHTT Sở Văn hóa và Thể thao Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019