VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385977

Cải cách hành chính

Số,
Ký hiệu
Ngày, tháng năm văn bản Nội dung Ghi chú
326/KH-SVHTT
30/12/2016
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017
 
294/KH-SVHTT
01/3/2017
 
302/SVHTT-TCPC
03/3/2017
 
200/SVHTT-VPS
15/02/2017
V/v báo cáo cải cách hành chính quý, 6 tháng và năm
 
110/QĐ-SVHTT
27/4/2017
 
730/SVHTT-VPS
09/5/2017
 
1483/KH-SVHTT
17/8/2017
 
05-Ctr/TU
20/10/2016
Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020
 
26/CT-TTg
05/9/2016
 
23/CT-UBND
11/10/2016