VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 529861

UBND tỉnh ban hành Quyết định 4009/QĐ-UBND tỉnh ngày 14/11/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định

          Theo đó, các cơ quan liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện, đảm bảo việc niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích được công bố tại Quyết định này theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo kết quả định kỳ cho UBND tỉnh. Riêng Sở Văn hóa và Thể thao có 04 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực nằm trong Danh mục đó là: Lĩnh vực quảng cáo có 02 thủ tục hành chính gồm Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn và Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn có 02 thủ tục hành chính gồm Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương./.
                                                                                                                                                               (Trúc Ly)