VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 529907

Công tác tuyên truyền vận động thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới,việc tang,lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Định

Cùng với phong trào chung của cả nước, tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Như chúng ta đã biết, trong thực tiễn khi triển khai thực hiện các chương trình, chị thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước thì công tác tuyên truyền, vận động nói chung luôn được chú ý và đặt lên hàng đầu, trong đó việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội là không ngoại lệ. Từ bao đời nay, việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội ngoài việc phải kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, còn phải mang bản sắc riêng của dân tộc và phải được điều chỉnh phù hợp với nếp sống văn minh của thời đại. Tuy nhiên, trong thực tiễn ở nhiều nơi, một số đám cưới, đám tang và lễ hội có xu hướng phô trương, vụ lợi, phản cảm, đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp, văn hóa thanh lịch của cộng đồng xã hội, không phù hợp với nếp sống văn minh trong xu thế phát triển chung. Trước thực trạng trên, ngày 12/01/1998 Bộ Chính trị (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW; và ngày 25/11/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 308/2005/QĐ-TTg về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề này trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Để các văn bản chỉ đạo nêu trên đi vào cuộc sống, đến mọi người dân, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt nội dung, ý nghĩa, quan điểm, các giải pháp và yêu cầu đã nêu trong các Chỉ thị, Quyết định, Quy định; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị; từ đó làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của người dân trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhằm tiếp tục giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu đang tồn tại trong nhận thức và hành động của một bộ phận nhân dân trong tỉnh.

Các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị, Kết luận, Quyết định, Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào Bản tin Thông báo nội bộ, bản tin chuyên ngành để tuyên truyền, và vận động cán bộ, đảng viên, hội đoàn viên và mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; hệ thống đài truyền thanh từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hình thức biểu dương, phê phán đạt kết quả bước đầu. Có thể nói, công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm. Kết quả, đến nay, trên địa bàn tỉnh nhiều hộ gia đình đã tổ chức cưới hỏi, tang lễ đơn giản, gọn nhẹ và tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của người Việt Nam; nhiều lễ hội văn hóa, lễ hội dân gian truyền thống của các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh được tổ chức phù hợp với nếp sống văn minh; các truyền thống tốt đẹp tiếp tục được duy trì, bảo tồn và phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đoàn thanh niên đã phát động cuộc vận động “Cưới theo nếp sống mới”, tích cực vận động, khuyến khích đoàn viên, thanh niên triển khai thực hiện; tổ chức hàng trăm diễn đàn, trao đổi, tọa đàm về chủ đề: “Nếu tôi là cô dâu, chú rể”, “Tổ chức đám cưới lành mạnh, tiết kiệm”, “Nếp sống mới”, “Gia đình văn hóa”... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động nắm bắt tình hình tư tưởng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, những bức xúc mới nảy sinh ở cơ sở ngày càng hiệu quả hơn; mặt khác, từ những kết quả nêu trên đã góp phần tiếp tục nêu gương, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực trong việc cưới, việc tang và lễ hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đồng thời, qua đó phê phán những biểu hiện tiêu cực, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và ngăn ngừa những tiền lệ kém văn minh trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành, thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về các hoạt động văn hóa, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh; các cơ quan báo chí đã duy trì việc đưa tin, phản ánh kịp thời những gương cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người, xây dựng gia đình và cộng đồng văn hóa một cách bền vững.

Nhìn lại quá trình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động thực hiện trên lĩnh vực này có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần duy trì, giữ gìn những phong tục tập quán tiến bộ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có tác dụng giáo dục tư tưởng, tình cảm và góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Nhiều xã, phường, thị trấn đã xem đây là việc làm thiết thực nên tiếp tục lồng ghép các cuộc vận động với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội vào hương ước, quy ước và trở thành một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư văn hóa, đơn vị văn hóa; góp phần hình thành nếp sống mới, thói quen tốt đẹp, giữ gìn, bồi đắp và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; từng bước loại dần các yếu tố lạc hậu, hủ tục mê tín dị đoan, xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong tuyên truyền, vận động thực hiện, thì trên địa bàn tỉnh ta, một số nơi vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục như: ở một số địa phương công tác tuyên truyền cổ động trực quan chưa nhiều. Công tác tuyên truyền xã, phường, thị trấn chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức; công tác vận động chưa được đầu tư thỏa đáng, phương pháp vận động chưa mang lại hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và chấn chỉnh uốn nắn những sai sót trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa kịp thời. Có nơi còn bàng quan trước xu hướng tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội vì mục đích trục lợi, lãng phí, gây hại đến thuần phong mỹ tục và tình nghĩa cộng đồng, ảnh hưởng đến chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Một số nơi, việc chấp hành Luật hôn nhân và gia đình chưa nghiêm túc, vẫn còn tình trạng tảo hôn, không đăng ký kết hôn. Một số gia đình ở đô thị ngày càng có xu hướng tổ chức cưới còn mang tính phô trương, xa hoa, lãng phí, số lượng khách mời quá lớn; một số lễ hội truyền thống dân gian, lễ hội, ngày hội mới tổ chức chưa xứng tầm, nặng phô trương hình thức và rập khuôn; nội dung nghèo nàn, yếu tố giáo dục truyền thống ít được chú trọng.

Để tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trong thời gian tới, cần triển khai một số giải pháp sau:

Một là, phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, triển khai thực hiện và kiểm tra xử lý của chính quyền trong việc giảm dần tiến đến xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Bên cạnh đó cần đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới (đơn giản, tiết kiệm, đảm bảo truyền thống và văn hóa người Việt), việc tang (trang nghiêm, đảm bảo vệ sinh môi trường), lễ hội (thiết thực, văn minh, lành mạnh) gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Hai là, tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; phát hiện, giới thiệu, biểu dương, áp dụng những mô hình hay, gương người tốt việc tốt trong các phong trào hành động cách mạng, phát triển số lượng và nâng cao chất lượng các đơn vị văn hóa, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

Ba là, đồng thời với công tác lãnh đạo là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện Kết luận 51-KL/TW (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong việc cưới, việc tang và lễ hội của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và một số tổ chức chính trị-xã hội, nhằm xây dựng một xã hội văn minh, lịch sự và tiến bộ. 

 
 

Tin cùng chuyên mục: