VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 385936

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 Số,
ký hiệu
Ngày, tháng  Trích yếu nội dung  Ghi chú
35/2016/TT-BNNPTNT  26/12/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 
5069/VBHN-BVHTTDL 08/12/2016 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP  
4579/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng II  
4580/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng III  
4581/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng IV  
4689/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4674/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2017  
20/BC-BVHTTDL 25/01/2017 Báo cáo tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017  
06/KH-UBND 25/01/2017 Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - 2018  
19-HD/BTGTU 24/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế  
16/CT-TTg 04/5/2017 Chỉ thị V/v tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp lần thứ 4  
5760/VPCP-NC 03/6/2017 V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo  
3060/BVHTTDL-KHTC 19/7/2017 V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp ngành văn hóa, thể thao và du lịch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.  
26/2017/QĐ-UBND 14/7/2017 Quyết định đặt tên một số Quảng trường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
Thể lệ 15/8/2017 Thể lệ cuộc thi sáng tạo Xanh Bình Định năm 2017  
78/NQ-CP 18/8/2017 Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.  
3227/QĐ-UBND 05/9/2017 Quyết định V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bình Định  
629/LĐLĐ-CSPL 11/10/2017 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017  
18 18/5/2018 V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về công nghiệp văn hóa