VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 124929

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA SỞ

 Số,
ký hiệu
Ngày, tháng  Trích yếu nội dung  Ghi chú
35/2016/TT-BNNPTNT  26/12/2016

Thông tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

 
5069/VBHN-BVHTTDL 08/12/2016 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2012/NĐ-CP  
4579/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng II  
4580/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng III  
4581/QĐ-BVHTTDL 27/12/2016 Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh di sản viên hạng IV  
4689/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
4674/QĐ-BVHTTDL 30/12/2016 Quyết định Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch năm 2017  
20/BC-BVHTTDL 25/01/2017 Báo cáo tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội dân gian năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017  
06/KH-UBND 25/01/2017 Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu "nghệ nhân nhân dân", "nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2 - 2018  
19-HD/BTGTU 24/01/2017 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương chính sách quan trọng về phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế