VIDEO GIỚI THIỆU

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 604682

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL ngày 25/3/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL

Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm
Ngày 25/3/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1162/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, có 05 thủ tục hành chính cấp trung ương, 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, cụ thể:
I. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:
       - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;
       - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.
2. Thủ tục Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại
3. Thủ tục Cấp lại giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức tại Việt Nam đưa ra nước ngoài đối với:
       - Triển lãm do các tổ chức ở Trung ương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại;
       - Triển lãm do tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại.
4. Thủ tục Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại
5. Thủ tục Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở trung ương, tổ chức thuộc 02 tỉnh, thành phố trở lên liên kết tổ chức tại Việt Nam không vì mục đích thương mại
II. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
2. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
3. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại
4. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
5. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2019.  
  VPS