Công bố TTHC

STT Ngày tháng Số/Ký hiệu Nội dung Tải về
1 18/01/2021 201/QĐ-UBND QĐ công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
2 25/02/2021 645/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn, Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
3 11/3/2021 840/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Tại đây
4 23/3/2021 980/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bình Định Tại đây
5 02/6/2021 2198/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
6 14/7/2021 2961/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định Tại đây
7 05/8/2021 3281/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
8 11/8/2021 3340/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thao Tại đây
9 08/04/2022 1160/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thaoQĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn hoá cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá và Thể thaoQĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
10 08/04/202209/04/2022 1180/QĐ-UBND QĐ Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao  Tại đây
11 05/10/2022 3244/QĐ-UBND QĐ công bố 01 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
12 10/10/2022 3294/QĐ-UBND QĐ  Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 01 thủ tục hành chính
không liên thông trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Tại đây
13 22/11/2022 1995/TB-SVHTT Thông báo  Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi
chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao
Tại đây
Tại đây
14 06/12/2022 2157/TB-SVHTT Thông báo  Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
 
15 31/12/2022 4601/QĐ-UBND QĐ Công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Tại đây
 
16 17/01/2023 190/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
 
17 28/02/2023 573/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
 
18     Hướng dẫn thanh toán trực tuyến trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định Tại đây
 
19 06/07/2023 2455/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao Tại đây
 
20 21/09/2023 3507/QĐ-UBND QĐ Về việc sửa đổi Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính  của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện,  thị xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quyết định

Bộ chỉ số
21 22/09/2023 57/2023/QĐ-UBND QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên quan đến công tác  kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và  cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Định  Tại đây
 
22 29/09/2023 2008/TB-SVHTT THÔNG BÁO Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình và danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định  Tại đây
Phụ lục 1
Phụ lục 2 
 
23 23/11/2023 3587/QĐ-BVHTTDL QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Tại đây
 
24 23/11/2023 3605/QĐ-BVHTTDL QĐ Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực  Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Tại đây
 
25 13/12/2023 4622/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tại đây
 
26 22/12/2023 4774/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tại đây
 
27 11/01/2024 145/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế; Quảng cáo; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. Tại đây
 
28 17/01/2024 220/QĐ-UBND QĐ phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Hợp tác quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Tại đây
 
29 19/01/2024 116/TB-SVHTT THÔNG BÁO Công khai bổ sung Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định. Tại đây
Tại đây

 
30 24/01/2024 306/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Di sản văn hóa, Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Tại đây
 
31 19/02/2024 563/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Tại đây
 
32 08/04/2024 1234/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Tại đây
 
33 07/05/2024 1596/QĐ-UBND QĐ Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao.
 
Tại đây
 

27-CTr/TU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 91 | lượt tải:48

04/CT-UBND

CHỈ THỊ Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng dịch vụ công trực tuyến gắn với đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 12/03/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:32

76/BC-SVHTT

BC Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý IV năm 2023

Thời gian đăng: 12/04/2024

lượt xem: 70 | lượt tải:20

79/BC-SVHTT

BC Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Thời gian đăng: 12/04/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:22

555/QĐ-SVHTT

QĐ Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 12/04/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:19
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay22
  • Tháng hiện tại30,291
  • Tổng lượt truy cập3,301,575
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây